• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Pedagog

Zajęcia przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Należą do nich najczęściej trudności w nauce pisania - dysgrafia (niski poziom graficzny pisma, wolne tempo pisania), dysortografia ( trudności w poprawnym pod względem ortograficznym pisaniu), trudności w nauce czytania - dysleksja, trudności w nauce matematyki nie wynikające z zaniedbań - dyskalkulia. Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się są różne i mogą być złożone. Do najczęstszych należą nieprawidłowości i opóźnienia w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za nabywanie umiejętności pisania, czytania i liczenia. Mogą to być deficyty w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej , sprawności grafomotorycznej lub integracji poszczególnych funkcji. Dlatego zanim rozpoczniemy terapię pedagogiczną wskazana jest diagnoza pedagogiczna i psychologiczna występujacych u dziecka trudności mająca na celu ustalenie ich podłoża.
Celem terapii pedagogicznej jest wzmacnianie prawidłowo rozwiniętych funkcji (kompensacja) oraz usprawnianie funkcji deficytowych (korekcja). Umożliwia to pełne wykorzystanie potencjału edukacyjnego dziecka
.

Szkoła średnia - konsultacje

Szkoła średnia - kursy językowe