• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Matematyka zajęcia wyrównawcze

Przeznaczone są dla uczniów, którzy mają trudności w nauce matematyki spowodowane różnymi przyczynami - dyskalkulią, zaniedbaniami i zaległościami w nauce, lękiem przed przedmiotem i brakiem wiary we własne możliwości nauczenia się matematyki.
W pogodnej i przyjaznej atmosferze dzieci te mogą u nas nadrobić zaległości, uzyskać pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów oraz uwieżyć, że matematykę można polubić.