• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 6.jpg

Regulamin

1. Właścicielem i prowadzącym placówkę jest psycholog Ewa Olszak na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr regon 550739771.

2. Placówka działa przy ul. Rynek 22/2  w Przasnyszu.

3. W placówce prowadzona jest diagnoza specjalistyczna, terapia oraz zajęcia o charakterze edukacyjnym i rozwijającym.

4. Diagnoza i zajęcia prowadzone są na zlecenie rodzica lub opiekuna dziecka.

5. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania o stanie zdrowia dziecka co jest istotne w związku z doborem zajęć i możliwością ich prowadzenia.

6. Zajęcia trwają od 45 do 90 minut w zależności od ich rodzaju i możliwości dziecka.

7. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności dziecka na zajęciach w ustalonym terminie, bądź ma prawo odwołać zajęcia i ustalić z  ich odrobienie w innym terminie.

8. Nie stawienie się na zajęcia bez powiadomienia o tym fakcie skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

9. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia, ani obniżenia ich ceny.

10. Na systematyczne zajęcia w placówce wymagane jest przynoszenie wygodnego obuwia na zmianę.

11. Podczas zajęć ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innymi materiałami - w takim wypadku rodzic/opiekun nie może domagać się zwrotu kosztów zabrudzonej odzieży.

12. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje prowadzący zajęcia, pomiędzy zajęciami opiekę zapewnia rodzic/opiekun.

13. Rodzic/opiekun ma prawo być obecny w sali na zajęciach, jednak prowadzący zajęcia może zasugerować konieczność opuszczenia sali jeżeli ta obecność obniża jakość zajęć.

14.Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń specjalisty prowadzącego zajęcia terapeutyczne przekazanych ustnie lub na piśmie. W przeciwnym wypadku placówka nie bierze odpowiedzialności za efekty terapii.

15. Opłaty za zajęcia dokonywane są z góry do 10-tego dnia miesiąca.  Zajęcia , które nie odbyły się z powodu nieobecności dziecka są odrabiane w ciągu kolejnych dwóch tygodni po ustaleniu terminu z rodzicem/opiekunem.

Nuner rachunku PKO BP SA - 96 1020 3802 0000 1302 0165 3260

Kurs rysunku architektonicznego